ยินดีต้อนรับ สู่ ฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุด

           ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าที่เป็นประโยชน์จัดกิจกรรมทางวิชาการสานสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ประวัติโรงเรียนบ้านปางสุด

           โรงเรียนบ้านปางสุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยนายฮู้ ขาวบัว นายจันทร์ จูเมา นายสุวรรณ โอกาสและ นายบุญรอบ กีเคียง เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งและมีนายภู่ ม่วงลายทอง ได้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนเป็นจำนวน 5 ไร่ ประชาชนซื้อบริจาคเพิ่มเติมอีก 16 ไร่ และมีผู้มาบริจาคที่ดินเพื่อขุดเป็นสระน้ำอีกจำนวน 2 ไร่ รวมเนื้อที่ 23 ไร่

           ซึ่งครั้งแรกได้เปิดเป็นโรงเรียนบ้านหินดาด สาขาปางสุด ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2522 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอลาดยาว เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนายนพดล วินัยพานิช เป็นครูคนแรก

           ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 2526 ได้เปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อโรงเรียนบ้านปางสุด มีนายราเมศร์ หมื่นรอด รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงได้ขอเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2534 เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่  3

ปัจจุบันปีการศึกษา 2560 เป็นรุ่นที่ 25 บริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการสามารถ ศรีชมภู

 

 

Copyright © Notecyber.com 2017